Spoločný školský úrad

Spoločný obecný úrad - Školský úrad so sídlom vo Vinnom

Obecný úrad Vinné

Vinné 508
072 31

Odborný pracovník: Dr. Zdenka Hlaváčová, PhD.

E-mail: skolsky.urad.vinne@gmail.com

Telefón: +421 915 328 583

Vznik spoločného školského úradu

V záujme kvalitného a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh štátnej správy v školstve, obce, ktoré boli zriaďovateľmi škôl s celkovým počtom najmenej 1 000 žiakov dostali možnosť samostatne a odborne riadiť a plniť úlohy v oblasti výchovy a vzdelávania pre vlastné školy. Túto možnosť využili aj naše obce v územnej pôsobnosti a na základe podnetu starostu obce Vinné, Ing. Jozefa Kráľa, podpísali zmluvu o medziobecnej spolupráci. Tak 11.08.2004 vznikla spoločná školská úradovňa ako inštitút na zvládnutie značného rozsahu kompetencií, ktoré sa v rámci reformy verejnej správy v školstve postupne delegovali obciam. Zakladateľmi zmluvy  boli obce  Budkovce,  Hatalov, Jovsa, Lastomír, Nacina Ves, Oreské,  Petrovce n /L,  Staré, Šamudovce, Vinné,  Zalužice,  Žbince, pre ktoré Krajský školský úrad v Košiciach vydal rozhodnutie potvrdzujúce tieto obce ako školské úrady od 01.09.2004. Obec Vinné sa stala sídlom spoločného školského úradu a jeho štatutárom Ing. Jozef Kráľ. Náplň činnosti obce ako školského úradu v oblasti územnej štátnej správy a územnej samosprávy zabezpečoval 1 odborný zamestnanec –  PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD. pre 12 základných  škôl, 11 materských škôl a 11 školských jedální. Zmluvné obce sa dohodli aj na dofinancovaní prevádzkových a osobných nákladov SŠÚ.

Desiatimi dodatkami sa počet účastníkov zmluvy upravil na terajších 32 zmluvných obcí z okresov Michalovce a Sobrance, z ktorých 21 obcí je zároveň aj školskými úradmi  - Blatné Remety, Budkovce, Drahňov, Dúbravka, Hatalov, Jovsa, Kaluža, Klokočov, Krásnovce, Krčava, Lastomír,  Lesné, Nacina Ves,  Petrovce n/L, Poruba p/V, Remetské Hámre,  Slavkovce, Sliepkovce, Staré, Strážske, Šamudovce, Úbrež, Zalužice, Závadka, Zbudza, Žbince, Veľké Revištia, Vinné, Vŕbnica, Vyšná Rybnica, Vyšné Remety, Bežovce. V priebehu desaťročia od zmluvy odstúpili obce Kusín, Oreské, Trnava pri Laborci, v ktorých sa školy vyradili zo siete.

Širšou pôsobnosťou spoločného školského úradu (SŠÚ) sa upevnila nielen spolupráca obcí, ale zároveň jeho činnosť priniesla  i zefektívnenie metodicko - poradenskej práce. Od 01.04.2005 na základe splnenia podmienky pre vytvorenie dvoch pracovných miest ŠÚ pri počte nad 2 000 žiakov, bol prijatý ďalší odborný zamestnanec – PaedDr. Eva Matuchová. Po dohode s mestom Strážske bolo bezplatne vytvorené elokované pracovisko SŠÚ na Mestskom úrade v Strážskom, ktoré zastrešuje metodické riadenie  materských škôl a školských zariadení.

Do dnešných dní je v správe SŠÚ 20 základných škôl, z toho 12 plnoorganizovaných s PS (6 ZŠ s MŠ) a 8 neplnoorganizovaných bez PS) a jedna neplnoorganizovaná ZŠ s MŠ s PS, 1 ZUŠ a 1 CVČ s PS, 30 materských škôl, z toho 4 viactriedne a 1 s PS. Ich bezproblémový a efektívny chod zabezpečujú: 20 riaditeľov základných a 24 riaditeliek a 5 zástupkýň v ZŠ s MŠ pre MŠ.

Činnosť obce ako školského úradu

Náplň činnosti obce ako školského úradu, ktorý zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno–správnu činnosť na územnú samosprávu,  určuje Smernica č. 7/ 2004 – E v zmysle zákona č. 596/ 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Školský úrad v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva okrem zriaďovania a zrušovania škôl podľa §6 odsek 1 a §9 odsek 1 citovaného zákona

a) rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy

   Odborný zamestnanec zabezpečuje odborné činnosti v oblastiach

 • prijatia žiaka,
 • povolenia odkladu začiatku povinnej školskej dochádzky, dodatočnom odložení plnení povinnej školskej  dochádzky žiaka,
 • oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do základnej školy a od oslobodenia od vzdelávania sa  v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí,
 • povolenia plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR,
 • uloženia výchovných opatrení,
 • povolenia vykonávať komisionálnu skúšku,
 • povolenia vykonávať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom  školy,
 • určovania príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť  poskytovanú žiakovi v ZŠ a v ŠZ

b) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly Štátnej školskej inšpekcie

   Odborný zamestnanec zabezpečuje odborné činnosti podľa uvedenej kompetencie vo všetkých školách a v školských zariadeniach, ktorých je obec    zriaďovateľom

c) vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktorých je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy. 

   Odborný zamestnanec zabezpečuje odborné činnosti vo veci vydávania organizačných pokynov, najmä na príslušný školský rok, ktoré musia byť v súlade      s platnými právnymi predpismi.

d) poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy

   Odborný zamestnanec zabezpečuje odborné činnosti v týchto oblastiach

 • riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu
 • riadenia a zabezpečovania školského stravovania,
 • ustanovovania a činnosti orgánov školskej samosprávy
 • ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov.

   Odborný zamestnanec môže

 • zabezpečovať na vyžiadanie aj činnosti spojené so zriaďovateľskou pôsobnosťou obce prípravou podkladov podľa §16, §17, §18, §22, §23 zákona
 • byť poverený aj zabezpečovaním ďalších činnosti obcí, ktoré sú samosprávnym výkonom obcí v zmysle ustanovenia §6, §8, §9 zákona.

Náplň činnosti školského úradu prerokovaná a schválená dňa 22.9.2004.

Link na spoločný školský úrad: https://spolocny-skolsky-urad-vinne.webnode.sk/