Rekonštrukcia a vybudovanie protipovodňových opatrení v obci Stretava

 23.07.2014

 

Uverejnené 22.7.2014

 

Rekonštrukcia a vybudovanie protipovodňových opatrení v obci Stretava

 

            Cieľom tejto stavby je riešiť odvod dažďovej vody v západnej a južnej časti obce, kde pri intenzívnych zrážkach dochádza k zaplavovaniu záhrad našich občanov, podmáčaniu domov a následnej vlhkosti a znehodnocovaniu obydlí, a tým aj vytváraniu nezdravého životného prostredia spôsobeného vlhkosťou.

            V súčasnosti sa povrchové vody odvádzajú systémom zemných priekop, ktoré vyúsťujú do starého ramena Čiernej vody a do odvodňovacieho kanála situovaného pri ceste II. triedy medzi obcami Stretava a Palín. Tieto zemné priekopy sú v súčasnosti prevažne zemné a iba z minimálnej časti zložené z betónových dosiek. Spády priekop sú minimálne s proti spádmi zarastené travinami a krovinami, ktorých hĺbky sa pohybujú od cca 0,3m do 2,5m a nedostatočne odvádzajú dažďovú vodu z tejto časti obce. Ďalším problémom pre odvedenie vody je nevhodné osadenie rúrových priepustov (môstikov), ktoré sú vo väčšine vyššie, niekde nižšie ako je dno vlastnej zemnej priekopy. Preto je samozrejme, že so spádovaním rigolov musia byť riešené aj vjazdy do dvorov likvidáciou starých môstikov a usadenie nových.

            Na riešenie tohto stavu bola v marci 2011 spracovaná technická dokumentácia, ktorou sa navrhuje daný stav riešiť. Teraz je odvádzanie povrchových vôd v obci rozdelené do ôsmich vetiev. Navrhované riešenie uvažuje o vybudovaní odvodňovacích rigolov dĺžky 2,7km, ktoré sú rozdelené do 5 vetiev. Rigoly budú dláždené z betónových dlaždíc uložené do betónového lôžka. Na vrch rigolov o hĺbke viac ako jeden meter sa majú ukladať zatrávňovacie tvarovky. Križovanie cestných komunikácií je riešené pretláčaním. Uložením odvodňovacích rigolov do väčšej hĺbky sa odvedie voda z pozemkov v celej západnej časti obce i z pozemkov situovaných pri ulici Dolný koniec. Všetko je však o peniazoch.

            V súčasnosti znovu pripravuje opakovanú žiadosť na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky o pridelenie financií na uvedenú akciu, kde je predpokladaná potreba preinvestovať 781 530,26 €.Termín predloženia opakovanej žiadosti je 30. september 2014.