Projekt "Prestavba rodinného domu na komunitné centrum"

 21.08.2019

Projekt „Prestavba rodinného domu na komunitné centrum“ - informácia

Názov projektu : Prestavba rodinného domu na komunitné centrum

Nenávratný finančný príspevok: 244 151,57 EUR

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Operačný program Ľudské zdroje – prioritná os 6 – technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Opis projektu: Obec Stretava realizáciou projektu prestavby rodinného domu na komunitné centrum bude na lokálnej úrovni účinne poskytovať komplexné komunitné služby podľa špecifických potrieb cieľových skupín. Komunitné centrum pokryje potreby obce pre prácu s marginalizovanými skupinami a poskytne nové možnosti, ktoré pomôžu odstraňovať nedostatky v komunitnej činnosti a umožnia rozvoj celkového života v obci.

Technické informácie projektu: Budova, ktorá je predmetom rekonštrukcie je v súčasnosti neobývaným rodinným domom, ktorá sa nachádza v centre obce. Prestavba rodinného domu sa bude realizovať nadstavbou a rekonštrukciou existujúceho objektu. Stavebno-technické riešenie zahŕňa búracie, sanačné a stavebné úpravy. V budove sa vytvoria miestnosti, ktoré budú využívané na výchovné, vzdelávacie a aktivizačné účely a niektoré ďalšie komunitné aktivity. Ďalej sa vytvoria sociálne zariadenia pre mužov, ženy a imobilných.

Cieľ projektu: Cieľom projektu je zabezpečiť príslušníkom marginalizovaných rómskych komunít poskytovanie komplexných sociálnych a komunitných služieb a ich prostredníctvom prispievať k sociálnej integrácii sociálne vylúčených osôb.

Výsledky projektu: Realizáciou projektu budú obyvateľom obce poskytnuté sociálne služby, umožnený zjednodušený prístup k sociálnej inklúzii, podpora zmysluplného trávenia voľného času, ale aj podpora v nezamestnanosti a získavanie sociálnych zručností či vlastnej sebarealizácie.

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny  Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

.

www.ludskezdroje.gov.sk
www.esf.gov.sk   

www.minv.sk