Projekt - Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v obci Stretava

 11.01.2022

Názov projektu: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v obci Stretava

Trvanie projektu: 09/2019 – 09/2022

Nenávratný finančný príspevok: 190 840,40 EUR

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ: Obec Stretava

Hlavný cieľ projektu: Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Opis projektu: Časť MRK v obci je segregovaná v rómskej osade, oddelená št. cestou. Rekonštrukciou cesty k rómskej osade a vybudovaním chodníkov  sa zlepší bezpečnosť a prístup obyvateľov MRK k verejným inštitúciám - ku kultúrnemu domu, materskej škole, autobusovej zástavke, predajniam v obci a pod. Odstránením a prekonaním uvedených bariér sa zlepší prístup k príležitostiam zúčastňovať sa na živote spoločnosti.

Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je zrealizovať rekonštrukciu cesty k rómskej osade a vybudovať chodníky k verejným inštitúciám pre MRK pre lepší a bezpečnejší prístup.

Výsledky projektu:  Tento projekt preukáže občanom z MRK a poskytne im možnosť využívania technickej infraštruktúry obce, tak ako má majorita obce, čím nadobudnú pocit, že obec rieši ich problém a poskytuje im možnosť využívať túto infraštruktúru v dokonalej kvalite. Zlepšenie kvality a bezpečnosti miestnej komunikácie a výstavba chodníkov prispeje k zvýšenej návštevnosti detí do materskej školy ako aj na aktivity, ktoré sa organizujú v kultúrnom dome. Bude zlepšená dostupnosť za službami obyvateľov z MRK v obci Stretava.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.ludskezdroje.gov.sk  |  www.minv.sk  |  www.stretava.sk