Projekt "Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v obci Stretava" - informácia

 09.03.2021

Projekt „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v obci Stretava“ - informácia

Názov projektu: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v obci Stretava

Kód výzvy a ITMS2014 + kód projektu: OPLZ-PO6-SC611-2019-1, 312061Y768

Názov prioritnej osi, investičnej priority a špecifického cieľa: 

6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Miesto realizácie projektu: Obec Stretava, okres Michalovce, Košický samosprávny kraj

Časový rámec realizácie projektu: 3.9.2019 - 30.9.2022

Celkové oprávnené výdavky: 200 884,63 EUR

Nenávratný finančný príspevok: 190 840,40 EUR

Operačný program Ľudské zdroje – prioritná os 6 – technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Cieľ projektu: Cieľom projektu je zrealizovať rekonštrukciu cesty k rómskej osade až po jej koniec, a tiež vybudovať chodníky k verejným inštitúciám pre MRK pre lepší a bezpečný prístup k autobusovej zástavke, aby mohli lepšie dochádzať za prácou a inštitúciami, ktoré chýbajú v obci ako je lekár, úrad práce, pošta a iné.

Cieľové skupiny: Časť MRK v obci je segregovaná, hlavne v osade oddelená štátnou cestou a časť občanov je separovaná v lokalitách pod štátnou cestou ako končí spojovací chodník od rómskej osady k obci.

Opis projektu: Súčasná situácia v obci Stretava je taká, že v rómskej osade mimo obce žije 84 obyvateľov MRK v deviatich rómskych domoch, ktorí ak sa chcú dostať do obce alebo na autobusovú zástavku, tak musia ísť po rozbitej miestnej komunikácii, ktorá je predmetom projektu. Následne doteraz chodili po štátnej ceste ll tr. č. 555 a až potom sa dostali do obce, čo predstavovalo cca 1 km trasu. Vybudovaním chodníka pomedzi rodinné domy ako spojovací chodník osada - obec sa skráti cesta na cca 500m. Štátnu cestu prechádzajú len v jednom mieste a potom pôjdu bezpečne po vybudovanom chodníku až na miestnu komunikáciu. Môžu ísť na autobusovú zástavku alebo pokračovať ku kultúrnemu domu a materskej škole, prípadne smerom doľava až k obecnému úradu.

Časť občanov separovaných pri autobusovej zástavke, cca 66 obyvateľov z MRK, ktorí doteraz chodili po zablatenom chodníku alebo naokolo po miestnej komunikácii budú môcť chodiť po novo vybudovanom chodníku mimo cestnej dopravy pomedzi rodinné domy až  ku kultúrnemu domu a materskej škole. Kultúrny dom plní tiež funkciu komunitného centra kde sa často stretávajú nielen občania z  MRK, ale aj majorita pri rôznych kultúrnych podujatiach, ako aj kultúrnospoločenských aktivitách. Cesta po chodníku sa im skráti o polovicu a bude bezpečnejšia.

Uvedený projekt rekonštrukcia miestnej komunikácie a výstavba chodníkov rieši nielen zapojenie obyvateľov MRK do celkového diania obce s pocitom spolupatričnosti na dianí v obci. Tiež rieši aj bezpečnostnú otázku prístupu do obce, a taktiež projekt rieši skrátenie doteraz využívaných trás na presun až o viac ako polovicu.

Odstavná plocha pri kultúrnom dome rieši napojenie na dve komunikácie a slúži ako plocha pre auáa občanov z MRK, keď dovezú svoje deti na kultúrne akcie organizované v kultúrnom dome.

Realizácia tohto projektu komplexne prispeje k naplneniu všetkých troch princípov, tj. desegregácii, degetoizácií a destigmatizácii obyvateľov v obci Stretava. Výsledkom je zlepšenie prístupnosti obyvateľov k inštitúciám obce, ktoré sú potrebné k bežnému životu, tiež zvýšenie bezpečnosti obyvateľov MRK, čím sa vytvárajú podmienky na ich celkovú integráciu do spoločnosti. Upravená miestna komunikácia a chodníky prispejú k tomu, aby deti na ceste do škôlky neprišli zablatení a mokrí, čo by mohlo spôsobiť ich pocit menejcennosti.

Plánované aktivity

Rekonštrukcia miestnej komunikácie: Jedná sa o rekonštrukciu jednopruhovej, obojsmernej miestnej komunikácie v obci Stretava, v dĺžke 237,32 m sprístupňujúcej zástavbu rodinných domov rómskych spoluobčanov. Jej dopravné napojenie je na cestu číslo II/555, Michalovce – Veľké Kapušany- Kráľovský Chlmec v jej km 13,552. Táto cesta je charakterizovaná ako miestna komunikácia so živičným krytom, ktorá je plošne rozrušená až nad podkladovú vrstvu. Terajší stav nespĺňa požiadavky na plynulú a bezpečnú premávku na pozemných komunikáciách. Stav komunikácie sťažuje jej údržbu najmä v zimnom období.

Technické riešenie: Rekonštrukcia bude prevedená s tým, že bude odstránená úplne vrchná časť komunikácie až na podkladovú vrstvu. Podkladová vrstva bude v miestach výtlkov vyčistená a vyspravená, následne na to bude prevedený infiltračný postrek, na tento postrek bude v hrúbke 50 mm nanesené obaľované kamenivo OKIII a následne až na toto kamenivo bude uložený asfaltový betón stredozrný C11- ABSII o minimálnej hrúbke 50 mm. Celková plocha komunikácie je 916 m². Niveleta rekonštruovanej komunikácie bude sledovať výškovú úroveň existujúcej dopravnej plochy.

Výstavba chodníkov v obci Stretava: V súčasnej dobe v prieluke rodinných domov je nespevnený chodník spájajúci osadu s obcou a miestnou komunikáciou. Projekt rieši výstavbu predmetného chodníka v celkovej dĺžke 141,27 m, v súčasnej dobe s nespevneným povrchom v niektorých častiach zbytkovým asfaltovým krytom. Uvedené chodníky sú nepohodlné pre občanov pre ich zlý technický stav, čo môže spôsobiť aj úraz chodcov. Súčasťou výstavby chodníkov je aj odstavná plocha pred kultúrnym domom.

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny  Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

.

www.ludskezdroje.gov.sk
www.esf.gov.sk   

www.minv.sk